STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 TCVN 2021 Dự thảo TCVN 3890: 2009 Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
2 TCVN 2021 Dự thảo TCVN: 13316-3:202..PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY –XE Ô TÔ CHỮA CHÁY HÓA CHẤT– XE Ô TÔ CHỮA CHÁY BẰNG BỌT– YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
3 TCVN 2021 Dự thảo TCVN: 13316-3:202... PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY –XE Ô TÔ CHỮA CHÁY TÉC NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
4 TCVN 2021 Dự thảo sửa đổi TCVN 5738 : 2021 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật
5 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Ống mềm kim loại kết nối cho sprinkler
6 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Hệ thống chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt
7 TCVN 2021 Dự thảo TCVN Chất chữa cháy gốc nước
8 TCVN 2021 Dự thảo TCVN***2021: Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
9 QCVN0X:2021/BCA 2021 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy
10 Phụ lục Dự thảo 2021 Phụ Lục Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
11 Dự thảo 2021 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2015/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC
12 Dự thảo TCVN 13333:2021 2021 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng Sol - Khí - Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng
13 Dự thảo TCVN 7161: 2020 2020 Dự thảo TCQG về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống
14 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 2, sửa đổi và bổ sung TCVN5738:2001) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
15 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng nước - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung TCVN 7336:2003) (Thời hạn góp ý trước ngày 18/7/2020)
16 DT TCVN Dự thảo TCVN về lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
Tìm kiếm: