Cơ quan lập Quy hoạch lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

19/07/2022 10:11:50 SA

Thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

 

Thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;


Để đảm bảo hoàn thiện nội dung quy hoạch và hoàn thiện thủ tục trình Hội đồng thẩm định quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 30 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Bộ Công an kính gửi Hồ sơ dự thảo Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để lấy ý kiến về Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.
Hồ sơ lấy ý kiến gồm có: (1)Báo cáo tổng hợp Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2)Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch; (3)Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020.


Tải hồ sơ đính kèm theo đường dẫn sau: https://bit.ly/LayYKienQH-HT-PCCC


Văn bản tham gia góp ý của Quý cơ quan, kính đề nghị gửi về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, số 1 Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại/Fax: 0243 9367484; email: gopyquyhoachpccc@gmail.com) trước ngày 15/8/2022 để tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ./.