STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2 16/01/2006 Nghị định số 09/2006/NĐ-CP Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
2 3 08/11/2006 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
3 4 14/3/2008 Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
4 5 23/4/2009 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp
5 6 03/9/2009 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
6 7 09/11/2009 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
7 8 23/03/2010 Phụ lục Nghị định 104/2009/NĐ-CP
8 9 01/9/2011 Nghị định số 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
9 10 05/4/2012 Nghị định số 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
10 12 22/6/2012 Nghị định số 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
11 13 12/11/2013 Nghị định 164/2013/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
12 14 12/11/2013 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, ana toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình
13 15 21/02/2014 06/VBHN-BCA - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
14 16 21/02/2014 Nghị định số 07/VBHN-BCA quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
15 17 29/7/2014 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
16 18 31/7/2014 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
17 83/2017/NĐ-CP 18/7/2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy
18 Các phụ lục tại dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP 10/12/2019 Phụ lục đính kèm
Tìm kiếm:

Thống kê

Số người Online:  42

 Số người ghé thăm:  

Liên kết website